Prínosy projektu pre obecné úrady Prínosy projektu pre obecné úrady

Dátové centrum obcí a miest (DCOM) zjednoduší život nielen občanom a podnikateľom, ale predovšetkým pracovníkom obecných a mestských úradov. Moderné informačné technológie umožnia obecným úradom zabezpečiť tak vyššiu kvalitu, ako aj zvýšené množstvo poskytovaných elektronických služieb.

 

Prostredníctvom projektu DCOM majú obce príležitosť vybaviť svoje úrady informačnou technikou a prispôsobiť sa tak súčasným požiadavkám a nárokom na úroveň kvality poskytovaných služieb.

 

Centrálne riešenie v rámci projektu  je pre obce a mestá výhodnejšie, pretože najmä malým obciam odpadne neľahká úloha spojená s vyčlenením finančných prostriedkov na obstaranie techniky. Toto riešenie je zároveň efektívne z pohľadu spoločného používania softvérových aplikácií, ktoré zabezpečia požadovaný výkon samosprávy.

 

Centrálne riešenie informatizácie obecných úradov

 

Informatizácia samosprávy je založená na vybudovaní Dátového centra obcí a miest. Úspešnosť projektu DCOM je priamo závislá na kvalitnom hardvérovom a softvérovom vybavení v súlade s definovanými štandardami informatizácie verejnej správy.

Vybavenosť úradov informačnou technikou a implementácia softvérových riešení poskytne obciam spoľahlivé prepojenie s ostatnými už existujúcimi informačnými systémami verejnej správy a základnými registrami. Navrhnuté riešenia rovnako umožnia bezpečnú prácu s údajmi, prístup k nim a ich pravidelné zálohovanie, a to v záujme ochrany údajov pred znehodnotením a zneužitím.

 

Dátové centrum obcí a miest bude poskytovať úradom softvérové riešenia – „softvér ako služba", ktoré umožnia zamestnancom obecných úradov používať softvérové aplikácie bez potreby inštalácie ďalšieho špeciálneho softvéru.

 

Obce a mestá, ktoré sa zapoja do projektu DCOM, budú schopné poskytovať elektronické služby využívaním techniky, počítačov alebo notebookov, ktoré získajú za výhodných podmienok v rámci projektu.

 

Významným prínosom projektu DCOM pre obce a mestá sú na mieru vybudované vnútorné elektronické služby samotných úradov, tzv. informačné systémy obcí (ISO).

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015