Prečo je projekt Dátové centrum obcí a miest užitočný? Prečo je projekt Dátové centrum obcí a miest užitočný?

Hlavným cieľom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. Realizácia projektu bude prínosom pre občanov a podnikateľov, pracovníkov obecných a mestských úradov a pre celú verejnú správu.

Úroveň služieb samosprávy občanom a ich dostupnosť závisí okrem iného aj od technického vybavenia obecných úradov a od možností ich pracovníkov využívať moderné informačné technológie. V súčasnosti si obce a mestá individuálne obstarávajú a následne prevádzkujú HW infraštruktúru a SW aplikácie potrebné pre spracovanie svojej agendy. Napriek obmedzeným rozpočtom najmä menších obcí, je v každom jednotlivom prípade potrebné riešiť otázky implementácie, prevádzkovej podpory, bezpečnosti, prechodu na novú verziu a podobne. To vedie ku kompromisom medzi potrebami úradov a reálnou úrovňou SW aplikácií a IT podpory, ktorú majú k dispozícii.

Možnosť využitia Štrukturálnych fondov EÚ na pokrytie investičných nákladov spojených s modernizáciou IT infraštruktúry je príležitosťou na zlepšenie informatizácie obecných úradov.

Cieľ projektu

Zámerom projektu je vybudovať špecializované Datacentrum pre obce a mestá, v ktorom bude sústredená infraštruktúra a softvérové vybavenie potrebné na sprístupnenie elektronických služieb samosprávy občanom.

Datacentrum bude poskytovať samospráve softvérové riešenia spôsobom „softvér ako služba" (tiež známy ako Software as a Service – „SaaS"), ktorý umožní zamestnancom obecných a mestských úradov používať softvérové aplikácie bez potreby inštalácie špecializovaného softvéru v úradoch. V rámci projektu je plánovaných celkovo 138 služieb pre verejnosť. Cieľom projektu nie je vytvárať nové informačné systémy obecných úradov (ISO), ale vybrať osvedčených dodávateľov, ktorí by rozšírili ponuku aplikácií Datacentra. Informačný systém DCOM bude plne integrovaný s ďalšími modulmi Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), registrami a ďalšími Informačnými systémami verejnej správy (ISVS).

Súčasťou DCOM projektu je aj dodávka potrebnej IT techniky pre obecné a mestské úrady a jej následná údržba a starostlivosť. Obce a mestá tak budú mať k dispozícii komplexný balík služieb, ktorý pokryje ich potreby a odbremení ich od výraznej časti starostlivosti o IT zdroje. Výška poplatku za tieto služby bude porovnateľná so súčasnými nákladmi obce na IT zdroje, pri podstatne vyššej kvantite a kvalite poskytovaných služieb.

Prínosy projektu DCOM

Projekt DCOM bude znamenať prínosy pre občanov a podnikateľov, obce a mestá, a tiež pre verejnú správu ako celok v tom, že umožní vybavovať ich agendu elektronicky.Prínosy pre občanov a podnikateľov:

 • vytvorenie predpokladov na celkové zvýšenie kvality služieb aj v menších obciach
 • prístup k službám cez online pripojenie, ktoré neboli predtým dostupné a to všetko 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • jednoduché a rýchle vybavenie agendy:
 • vypracovanie a doručenie podaní „z domu"
 • nižšia administratívna záťaž občanov aj podnikateľov pri vybavovaní na úradoc
 • vypracovanie a doručenie odpovede k 138 službám samosprávy
Prínosy pre obce a mestá
 • moderná infraštruktúra a technické vybavenie s údržbou a technickou podporou
 • napojenie na základné registre verejnej správy a ďalšie IS verejnej správy
 • zachovanie doterajších priemerných nákladov na IT
 • možnosť využiť zdroje OPIS aj v malých obciach
 • vyššia kvalita služieb bez navýšenia nákladov obcí
 • kompletná technická podpora: migrácia dát v réžii ISO dodávateľov, CallCentrum
 • vyššia transparentnosť úradných procesov a skrátenie času vybavovania úradnej agendy
 • moderné riešenie platformami Cloud a SaaS (platíte len za tie služby, ktoré odoberiete)
 • možnosť zachovania súčasných dodávateľov (s ktorými ste spokojní)
 • nasadenie výkonných technológií a rozšírenie aplikačnej podpory aj pre menšie obce, kde by to inak bolo ťažko možné
 • možnosť výrazného skvalitnenia štandardných riešení u vybraných dodávateľov, ktorí sa budú môcť sústrediť na zdokonaľovanie svojich produktov
Prínosy pre verejnú správu
 • vytvorenie predpokladov pre integráciu procesov a štandardizáciu riešení nad rámec obcí a miest
 • vytvorenie predpokladov pre efektívnu integráciu s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) a centrálnymi registrami
 • centrálna infraštruktúra umožní investovať do skvalitnenia technického vybavenia, telefonickej podpory, metodiky, postupov a procedúr pri poskytovaní služieb
 • zjednodušenie štatistického sledovania v samospráve
 • posunutie úrovne bezpečnosti na súčasnú svetovú špičku IT prostredia

Realizácia projektu DCOM predstavuje najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť požadované zlepšenie kvality a úrovne služieb samospráv poskytovaných občanom a podnikateľom.

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015