Pre obce Pre obce

Dňa 1. novembra 2013 vstúpil do účinnosti Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. Odo dňa účinnosti zákona o e-Government vznikla mestám a obciam povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky.

 

Vybudované Dátové centrum obcí a miest (DCOM) poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s informačnými systémami verejnej správy (ISVS) a zároveň sprostredkuje prístup verejnosti k elektronickým službám samospráv. Služby poskytované v rámci DCOM budú zodpovedať okruhu originálnych kompetencií obcí a miest.

 

Projekt DCOM predstavuje pre obce a mestá centrálne riešenie informatizácie samosprávy. Softvérové vybavenie a na jednom mieste sústredená infraštruktúra sú nevyhnutné pre sprístupnenie elektronických služieb samosprávy občanom. Základom informačného systému DCOM bude výkonná a overená informačná technika a softvér, plne kompatibilné so štandardami definovanými v rámci informatizácie verejnej správy.

 

Dátové centrum obcí a miest bude obecným úradom poskytovať riešenia spôsobom „softvér ako služba" (Software as a Service – „SaaS"), ktoré umožnia zamestnancom úradov používať softvérové aplikácie bez potreby inštalácie ďalšieho špecializovaného softvéru.

 

Z pohľadu obecných úradov, ktoré sa zapoja do projektu DCOM to znamená, že nepotrebujú vlastniť a udržiavať zložitú technickú infraštruktúru. Pre využívanie softvérových aplikácií a poskytovanie elektronických služieb im postačia počítače (desktop, a/alebo notebook) a tlačiareň, ktoré dostanú za dohodnutých podmienok v rámci projektu DCOM.

 

Významným prínosom pre obecné úrady sú elektronické služby pre vnútorné agendy obecných úradov – informačné systémy obcí (ISO), ktoré budú prostredníctvom DCOM dodávať certifikovaní dodávatelia.

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015