Pre ISO Pre ISO

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) poskytne obciam a mestám potrebnú aplikačno-programovú podporu pri spracovaní jednotlivých agend samosprávy. Informačný systém DCOM zabezpečí tiež prepojenie informačných systémov samospráv s inými Informačnými systémami verejnej správy (IS VS) a so základnými registrami.  

 

Projekt DCOM je od júna 2014 vo fáze skúšobnej prevádzky prvých komponentov a prvých pripojených obcí. Už počas procesu zapájania obcí a distribúcie výpočtovej techniky začala fáza prípravy integrácie existujúcich informačných systémov miest a obcí do informačného systému DCOM. Podmienkou úspešnosti tejto fázy projektu je overenie procesných, technických a integračných vlastností existujúcich informačných systémov obcí. 

 

Národný projekt DCOM predpokladá, že Informačný systém obce (ISO) bude zabezpečovať funkcie vnútornej správy obce minimálne v súlade s rozsahom základných modulov ako sú účtovníctvo obce, finančný a rozpočtový systém, banka a pokladňa, personalistika a mzdy, registratúra, správa majetku obce a systém pre zastupiteľstvo.

 

Zámerom projektu DCOM nie je vytvárať nové softvérové riešenia pre vnútorné agendy obecných úradov. Projekt DCOM vytvorí podmienky, aby dodávatelia komplexných informačných riešení pre obce (ISO balíky) ponúkali svoje riešenia integrované na ostatné IS VS prostredníctvom rozhrania spoločného dátového centra.

 

ISO dodávatelia

 

Ponuka na spoluprácu na národnom projekte Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je otvorená pre všetkých zhotoviteľov ISO systémov, ktorí prejavia záujem o začlenenie svojich ISO riešení do projektu DCOM. Dodávateľ daného ISO riešenia sa zaviaže vykonať migráciu dát, ako aj v rámci ISO balíkov umiestnenie softvéru v prostredí DCOM za účelom jeho poskytovania pre obce a mestá, a to počas doby 5 rokov po skončení projektu DCOM.

 

Posudzovanie ISO systémov

 

Predmetom posúdenia je Informačný systém obce a jeho súlad s podmienkami nasadenia a prevádzkovania v rámci cloudovej infraštruktúry systému DCOM. Výber ISO systému by mal zohľadniť požiadavky na integračné väzby, ako aj prípradné ďalšie požiadvky súvisiace s realizovanýmm projektom DCOM.

 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2015

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015