Povinnosti vyplývajúce zo zákona o eGovernmente Povinnosti vyplývajúce zo zákona o eGovernmente

Zákon o e-Governmente

 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) zo dňa 4. septembra 2013 je všeobecným právnym predpisom, ktorý upravuje spôsob výkonu verejnej moci v elektronickej podobe jednotným spôsobom pre všetky orgány verejnej moci.

 

Jeho cieľom je ustanoviť elektronickú komunikáciu ako nosnú formu komunikácie s verejnou mocou i samotnej verejnej moci medzi sebou tak, aby sa komunikačné procesy zjednodušili, zrýchlili, sprehľadnili, zjednotili a aby sa zvýšila bezpečnosť tejto komunikácie.  Zákon o e-Governmente nenahrádza existujúce právne predpisy, upravujúce najmä súdne a správne konanie, avšak definuje elektronickú alternatívu k „papierovému, listinnému“ spôsobu výkonu verejnej moci, pri zachovaní regulácie tohto výkonu v jeho podrobnostiach osobitnými predpismi.

 

Aktuálne znenie zákona účinné od 1.3.2017 nájdete kliknutím na tento link.

 

Zákon o e-Governmente bol niekoľkokrát novelizovaný. Posledný návrh novely aj s pozmeňovacími návrhmi poslancov schválila Národná rada SR dňa 6.9. a finálne znenie je dostupné TU. Dôvodová správa k novele zákona sa nachádza TU.

 

 

NKÚ SR a kontrola pripravenosti samosprávy na elektronizáciu

 

Ohľadom pripravenosti na elektronizáciu samosprávy prebehla na Slovensku kontrola Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky s názvom „eGovernment a informačné systémy obcí a miest“. Prostredníctvom tejto kontroly boli zistené viaceré nedostatky v radoch miestnej územnej samosprávy spočívajúce najmä v absencii internej úpravy elektronickej komunikácie, ako aj existencie viacerých obecných normatívnych aktov (napr. Všeobecne záväzné nariadenie obce a smernice), súvisiacich s touto povinnosťou.

 

Vydávanie a prijímanie VZN je výlučne v kompetencii jednotlivých obcí. Organizácia DEUS má však tak ako doposiaľ, aj v tomto prípade záujem zaoberať sa podnetmi zo samosprávy, byť súčinná aj pri ich vybavovaní a obciam využívajúcich IS DCOM pomôcť. Pripravili sme pre Vás vzorové VZN, ktorým si viete prípadnú chýbajúcu povinnosť naplniť.

 

Vzorové VZN pre obce o zavedení a poskytovaní elektronických služieb prostredníctvom IS DCOM je pre Vás k dispozícii kliknutím na tento link.

 

Dátum poslednej zmeny: 18. 9. 2017

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2015