Podmienky použitia Podmienky použitia

 

Podmienky použitia týchto webových stránok predstavujú platnú dohodu medzi ich používateľom a Datacentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktorý je ich prevádzkovateľom. Prístupom, prezeraním a/alebo používaním tejto webovej stránky každý používateľ potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami dôkladne oboznámil, porozumel ich zneniu a súhlasí s tým, že nimi bude viazaný na základe príslušných zákonov a predpisov platných na území Slovenskej republiky. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasí, nemal by tieto webové stránky naďalej používať.

DEUS každého používateľa jeho webových stránok upozorňuje, že akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré mu budú z jeho strany dobrovoľne poskytnuté, nebude považovať za dôverné či inak chránené. Zároveň ho upozorňuje, že zaslaním takýchto informácií alebo materiálov mu udeľujú neodvolateľné právo tieto informácie alebo materiály používať, reprodukovať, zobrazovať, predvádzať, upravovať, prípadne ďalej šíriť.

DEUS môže kedykoľvek tieto podmienky revidovať či doplniť. Keďže používaním tejto webovej stránky vyjadruje používateľ svoj súhlas s ich aktuálnou úpravou, mal by znenie podmienok vo vlastnom záujme pravidelne sledovať. Podmienky môžu byť totiž zo strany prevádzkovateľa webových stránok zmenené alebo aktualizované bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

DEUS v žiadnom prípade nezodpovedá za škody vzniknuté používaním tejto stránky.