Projekt miniDCOM+ Projekt miniDCOM+

Vážená pani primátorka, pani starostka,

vážený pán primátor, pán starosta,

 

od 1. novembra 2016 majú obce a mestá povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky. Ukladá im to zákon o eGovernmnete č. 305/2013 Z. z.. Ak ešte túto povinnosť Vaša obec nemá splnenú, môžete využiť už hotové riešenie. Tým je projekt miniDCOM+.

 

Projekt miniDCOM+ Vám pomôže splniť zákonnú povinosť v stanovenom termíne a bez finančných investícií.

 

Obce a mestá nezapojené do projektu DCOM od nás poštou obdržali ponuku so všetkými potrebnými informáciami, ktoré si Vám dovoľujeme zrekapitulovať. Súčasťou kompletného balíka informácií je úvodný list a materiály rozdelené do 4 základných sekcií: sekcia A, sekcia B, sekcia C a sekcia D.

 

Úvodný list

 

V úvodnom liste rekapitulujeme hlavné dôvody vzniku projektu miniDCOM+, jeho význam a benefity pre Vás, obce a mestá. Nájdete v ňom zhrnuté hlavné výhody, harmonogram a čo je dôležité, ak sa pre projekt rozhodnete, sme pripravení všetky dôležité aktivity vybaviť za Vás. Využívanie služieb miniDCOM+ je pre Vás bezplatné. Viac informácií nájdete tu:

Sprievodný list k projektu miniDCOM+

 

 

 

V sekcii A nájdete odporúčaný postup pre každú obec zvažujúcu vstup do projektu miniDCOM+, zároveň vysvelenie a súhrnné informácie o projekte miniDCOM+, ktoré môžete využiť pre potreby informovania Vášho zastupiteľstva. Viac informácií nájdete tu:

Informácia pre poslancov Vašej obce ohľadom projektu miniDCOM+

 

 

 

Návrh zmluvy vychádza z existujúcej verzie zmluvy medzi DEUS-om a vyše 1 500 obcí a miest, ktoré sa zapojili do projektu DCOM a dnes už využívajú jeho služby. DEUS sa v zmluve zaväzuje poskytovať služby modulov miniDCOM+ a bezplatné zabezpečenie elektronických služieb pre Vašu obec, integráciu na Ústredný portál verejnej správy, služby technickej podpory, vrátane konzultácií, elektronického vzdelávania a metodickú podporu pri spustení, nastavení a spracovaní elektronických služieb vo Vašej obci. To všetko vrátene TOP 7 elektronických služieb najčastejšie poskytovaných služieb obcami:

 

1. Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
2. Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3. Prenájom hrobového miesta
4. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa  
5. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie  
6. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty
7. Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

 

Zmluvu s kompletnými prílohami nájdete tu:

 

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky pre používanie služieb miniDCOM+

Príloha č. 2 - Popis služieb miniDCOM+

Príloha č. 3 - Katalóg prevádzkových služieb miniDCOM+

Príloha č. 4 - Menný zoznam oprávnených zamestnancov Používateľa

Príloha č. 5 - Zmluva o pripojení k IS DCOM (pre členov ZMOS)

Príloha č. 6 - Zmluva o pripojení k IS DCOM (pre nečlenov ZMOS)

 

Pozn. k Prílohe č. 4

 

Pre prácu s Informačným systémom DCOM vo Vašej obci potrebujeme pripraviť prístupové kontá a jednotlivé práva pre Vašich pracovníkov, ktorí budú s našim systémom pracovať. Kvôli tomuto je potrebné vyplniť Prílohu č. 4 s názvom „Menný zoznam oprávnených zamestnancov Používateľa“. K jednotlivým užívateľom prosím uveďte nasledovné údaje: meno a priezvisko, pozícia daného pracovníka na Vašom úrade, email a mobilný telefónny kontakt. Mobilný kontakt je dôležitý kvôli aktivácii Vášho prístupového konta (bude Vám zaslaná SMS).

 
Odporúčaný počet úradníkov pracujúcich s IS DCOM  podľa počtu obyvateľov je nasledovný:

do 200 obyvateľov - 1 pracovník

od 200 do 1000 obyvateľov - 2 pracovníci

od 1000 do 2000 obyvateľov – 3 pracovníci

od 2000 do 10000 obyvateľov – 4 pracovníci

od 10000 do 20000 obyvateľov – 5 pracovníci

 

 

 

 

Aby ste pre Vašu obec či mesto zabezpečili Zaručenú elektronickú pečať, potrebujete Kvalifikovaný systémový certifikát (KSC), ktorý je nevyhnutnou podmienkou pre vyhotovenie pečate. V prílohe nájdete popis procesu KSC a tiež ponuky a podmienky dodávateľov týchto systémov, ktorí sú na Slovensku dvaja. Viac informácií nájdete tu:

 

Vybavenie Zaručenej elektronickej pečate

Ponuka spoločnosti č. 1

Súhlas so spracovaním k ponuke od spoločnosti č. 1

Ponuka spoločnosti č. 2

Súhlas so spracovaním k ponuke od spoločnosti č. 2

 

 

 

Väčšina obcí a miest už má agendu elektronickej schránky vybavenú. V prípade, že Vaša obec má zriadenú elektronickú schránku, inštrukcie v tejto sekcii sú pre Vás bezpredmetné. Ak túto dôležitú časť agendy ešte nemáte vybavenú, venujte jej, prosím, krátku pozornosť. Viac informácii nájdete tu:

 

Vybavenie elektronickej schránky 

Formulár pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky

 

Ak máte záujem v najbližších týždňoch spustiť elektronické služby vo Vašej obci prostredníctvom projektu miniDCOM+, pre krátkosť času a blížiaci sa termín zákonnej povinnosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste podpísanú spolu s ďalšími potrebnými podkladmi v zmysle inštrukcií doručili na našu adresu najneskôr do 15. októbra 2016.

 

 

Poznámka k zaslaným materiálom:

V prípade, že v zaslaných materiáloch máte vpravo hore uvedené čísla, považujte ich prosím za bezpredmetné, nie je to číslovanie strán. Ďakujeme za pochopenie. 

 

Dátum poslednej zmeny: 6.10.2016

Dátum zverejnenia: 6.10.2016