eSlužba
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Ak obec disponuje vhodnými parkovacími miestami a je možné tieto prenechávať do užívania výhradne konkrétnym osobám, môže obec prostredníctvom tejto eSlužby prijímať žiadosti o povolenie vyhradenia parkovacieho miesta pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP sa povoľuje vyhradenie parkovacieho miesta spravidla bezodplatne. Ostatné osoby sú povinné podať daňové priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?