eSlužba
Vyhlasovanie v obecnom rozhlase alebo televízii

eSlužba predstavuje elektronické prostredie pre predloženie žiadosti o vyhlásenie informácie alebo oznamu prostredníctvom obecného rozhlasu alebo obecnej televízie za predpokladu, že ich má zriadené a poskytuje možnosť využitia takejto služby fyzickým a právnickým osobám. V prípade, že umožňuje vyhlásenie informácie alebo oznamu za poplatok, súčasťou eSlužby sú aj podmienky zaplatenia príslušného poplatku. Bez poplatku sú vyhlasované spravidla nekomerčné oznamy, dobročinnej, spoločenskej, kultúrnej či športovej povahy.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?