eSlužba
Vydávanie rybárskeho lístku

Užívanie rybárskych revírov na lov rýb je regulované zákonom, oprávnenie užívať tieto plochy patrí tým osobám, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka. Rybársky preukaz sa vydáva obec na základe zaplateného správneho poplatku diferencovaného podľa doby platnosti rybárskeho lístku. Prostredníctvom eSlužby je umožnené podať žiadosť o vydanie rybárskeho lístku, pričom služba sleduje zaplatenie správneho poplatku a informuje žiadateľa o mieste a čase, v ktorom si môže žiadateľ vyzdvihnúť rybársky lístok.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?