eSlužba
Vydávanie hlasovacieho preukazu

eSlužba zabezpečuje vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý voličovi umožňuje voliť v inom volebnom okrsku, než do ktorého patrí podľa miesta svojho trvalého pobytu. Podmienky vydávania hlasovacích preukazov sú upravené špecifcky v závislosti od druhu volieb. Ide o voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta Slovenskej republiky. Vydaný hlasovací preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič teda môže na základe hlasovacieho preukazu hlasovať kdekoľvek na Slovensku, pričom hlasovací preukaz musí okrskovej volebnej komisii odovzdať. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov nie je možné hlasovať na základe hlasovacieho preukazu, ale len v mieste trvalého pobytu voliča.

Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?