eSlužba
Vybavovanie sťažností a podnetov

eSlužba zameraná na podanie a vybavenie individuálnych sťažností a podnetov prostredníctvom elektronického rozhrania. Právo každého obyvateľa obce, alebo iného oprávneného subjektu je domáhať sa sťažnosťou ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou obce alebo sa poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Sťažnosťou však nie je napríklad podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha.Prostredníctvom služby je sťažovateľovi alebo tomu, kto odoslal podnet doručené aj oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?