eSlužba
Vybavovanie petícií

eSlužba je zameraná na vytvorenie elektronických prostriedkov pre podanie a vybavenie petície obyvateľov obce, alebo iných dotknutých osôb. Petičné právo patrí k základným demokratickým nástrojom, prostredníctvom ktorých sa realizuje právo účasti verejnosti na správe vecí verejných. Prostredníctvom petície sa petičný výbor s podporou podpísaných osôb obracia na obec vo veci verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Prostredníctvom eSlužby je zabezpečovaná aj komunikácia so zástupcom petičného výboru pri odstraňovaní nedostatkov v podanej petícii. Zákon o obecnom zriadení obsahuje jednu z mála pomenovaných petícií, pri ktorej je, za podmienky dosiahnutia zákonom predpísaného kvóra obligatórne predpísaný výsledok v podobe vyhlásenia miestneho referenda za odvolanie starostu obce. Výstupom služby je poskytnutie oznámenia o vybavení petície alebo zaslanie odpovede s odôvodnením prečo nie je možné petíciu vybaviť. 

Poznámka: Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám je vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?