eSlužba
Pripomienkovanie územného plánu obce

Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú elektronické nástroje účasti verejnosti (obyvateľov a ďalších dotknutých osôb) na správe vecí verejných v oblasti územného plánovania v štádiu prípravy územného plánu obce. Územný plán obce je jeden z najdôležitejších plánovacích dokumentov obce a predstavuje základný nástroj na reguláciu spôsobu využitia územia obce v záujme všestranného a dlhodobo udržateľného rozvoja územia a podmienok života obyvateľov obce. Prostredníctvom možnosti pripomienkovania dokumentu má verejnosť možnosť prispieť k objektivizácii, či optimalizácii záujmov a riešení v rámci priestorového usporiadania obce. Pripomienkujúci subjekt bude prostredníctvom služby informovaný o spôsobe vybavenia jeho pripomienky.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?