eSlužba
Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území obce

eSlužba zabezpečuje pre obyvateľov obce/mesta a ďalšie dotknuté subjekty možnosť vyjadriť prostredníctvom elektronického rozhrania pripomienky k informáciám, ktoré obec v rámci spracovania plánu ochrany obyvateľstva zverejňuje. Obec primerane zohľadňuje opodstatnené pripomienky obyvateľov, prípadne iných subjektov. Prostredníctvom zapojenia verejnosti do pripomienkovania dokumentov týkajúcich sa jej ochrany sa má zabezpečiť čo úplnosť plánov z hľadiska identifikovaných zdrojov ohrozenia, objektivizácia možného rozsahu mimoriadnej udalosti a funkčnosť systému varovania obyvateľov, ako aj optimálnosť úloh a opatrení po vzniku mimoriadnej udalosti.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?