eSlužba
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

eSlužba je zameraná na zabezpečenie účasti verejnosti na správe vecí verejných v oblasti rozpočtového procesu, vo fáze prípravy rozpočtu prostredníctvom elektronického prostredia. Účelom je zabezpečiť obyvateľom a ďalším dotknutým osobám (napríklad podnikateľom, mimovládnym organizáciám apod.) možnosť vyjadriť pripomienky k návrhu rozpočtu, ktorý sa povinne za týmto účelom zverejňuje najmenej po dobu 15 dní pred jeho schválením. Prostredníctvom služby bude pripomienkujúcemu subjektu poskytnutá notifikácia o vyhodnotení jeho pripomienky.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?