eSlužba
Pripomienkovanie návrhu komunitného plánu sociálnych služieb obce

Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú elektronické nástroje účasti verejnosti (obyvateľov a ďalších dotknutých osôb) na správe vecí verejných v oblasti sociálnych služieb v štádiu prípravy plánu obce. Komunitný plán sociálnych služieb obce je jedným z predpísaných plánovacích dokumentov obce a predstavuje základný nástroj na identifikáciu potrieb obyvateľov, stratégií a nástrojov na ich naplnenie. Jednou z procesných podmienok prijímania komunitného plánu je jeho prerokovanie s dotknutou verejnosťou. Prostredníctvom možnosti pripomienkovania dokumentu má verejnosť možnosť prispieť k objektivizácii, či optimalizácii záujmov a riešení v rámci uspokojovania oprávnených potrieb v oblasti sociálnych služieb. Pripomienkujúci subjekt bude prostredníctvom služby informovaný o spôsobe vybavenia jeho pripomienky.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?