eSlužba
Pripomienkovanie cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy

eSlužba zabezpečuje pre obyvateľa mesta, ale aj pre iné subjekty (napríklad väčších zamestnávateľov, či poskytovateľov služieb) možnosť v rámci elektronického prostredia vyjadriť pripomienky k návrhu cestovného poriadku, ktorý predkladá dopravca mestu, ako objednávateľovi. Cieľom je, aby nový cestovný poriadok, prípadne jeho zmeny, nezasiahli do plnenia záväzkov iných dopravcov a záväzkov v železničnej doprave a aby sa čo najlepšie využili dopravné kapacity v záujme uspokojenia dopytu a požiadaviek verejnosti na dopravné služby. Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny raz za polrok. Pripomienkujúci je po vyhodnotení pripomienok vyrozumený o  ich akceptovaní alebo neakceptovaní. Nadradeným dokumentom nad cestovným poriadkom je plán dopravnej obslužnosti obce/mesta, ktorý môže byť pripomienkovaný v rámci všeobecného formulára na predkladanie pripomienok k návrhom strategických dokumentov predkladaných na rokovanie obecného zastupiteľstva.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?