eSlužba
Predaj hnuteľného majetku obce

Obec, ako vlastník a správca majetku nakladá s majetkom v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce a so zákonom o majetku obcí. V rámci hospodárenia s majetkom môže dospieť k rozhodnutiu o predaji majetku. Prostredníctvom služby sa zabezpečujú úkony potrebné k predaju majetku najmä žiadosť o predaj majetku, rozhodnutie o nepotrebnosti, nadbytočnosti majetku, súhlas obecného zastupiteľstva s predajom majetku, uznesenie obecného zastupiteľstva o zohľadnení osobitného zreteľa pri stanovení kúpnej ceny a pod.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?