eSlužba
Predaj bytových priestorov obce

Obec, ako vlastník a správca majetku nakladá s majetkom v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce a so zákonom o majetku obcí. V rámci hospodárenia s majetkom môže dospieť k rozhodnutiu o predaji majetku. Prostredníctvom služby sa zabezpečujú úkony potrebné k predaju majetku najmä žiadosť o predaj majetku, rozhodnutie o nepotrebnosti, nadbytočnosti majetku, súhlas obecného zastupiteľstva s predajom majetku, uznesenie obecného zastupiteľstva o zohľadnení osobitného zreteľa pri stanovení kúpnej ceny a pod.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?