eSlužba
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Prostredníctvom eSlužby je vytvorené prostredie pre žiadateľa o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť na podanie žiadosti v elektronickej podobe. Žiadateľ je informovaný o potrebných náležitostiach a prílohách žiadosti. Prostredníctvom služby sa sleduje zaplatenie príslušného správneho poplatku, po jeho zaplatení je možné pokračovať v konaní a vydať rozhodnutie. 


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?