eSlužba
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Ak obec reguluje premávku v historickom centre obce, resp. vytvorila pešiu zónu, v záujme zabezpečenia potrieb vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností nachádzajúcich sa v historickom centre, alebo v pešej zóne , prípadne potrieb ďalších osôb, je potrebné zabezpečiť reguláciu vjazdu do historickej časti mesta a pešej zóny tým, že vjazd je umožnený tým osobám, ktoré disponujú príslušným povolením. Povolenie môže byť vydávané na jedno použitie, alebo ako povolenie na opakovaný vjazd. S vydaním povolenia je spojená daňová povinnosť k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. ESlužba slúži na podanie úplnej žiadosti, spracovanie a overenie údajov a podkladov na vydanie rozhodnutia.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?