eSlužba
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Prostredníctvom eSlužby sa predkladá elektronicky žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva. Ulice a iné verejné prisestranstvá sú majetkom obce a podmienky ich využívania môže upravovať obec v rámci pravidiel nakladania s majetkom obce. Môže pritom rozlišovať medzi komerčným a nekomerčným účelom zabratia, prípadne medzi povahou jednotlivých verejných priestranstiev. Prostredníctvom eSlužby sa žiadateľovi doručuje povolenie na užívanie alebo zabratie verejného priestranstva obsahujúce záväzné podmienky pre žiadateľa, prípadne vyrozumenie o zamietnutí žiadosti s odôvodnením.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?