eSlužba
Povoľovanie realizácie podnikateľského zámeru na území obce

Prostredníctvom eSlužby sa obec v rôznych konaniach vyjadruje k podnikateľskej a inej činnosti, vykonávanej na jej území, a to vydávaním súhlasov, záväzných stanovísk, stanovísk alebo vyjadrení. Typy konaní nie sú ohraničené, od konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (SEIA, EIA), cez zriaďovanie škôl, udeľovanie licencie na hazardné hry až po zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Rovnako tak postup obce pri tejto činnosti je upravený rôzne, podľa toho, o aké konanie ide. Činnosti, ktoré obec posudzuje, ako aj dokumenty, ktoré sa k tomuto posudzovnaiu viažu sú upravené v predpisoch, týkajúcich sa konkrétnych konaní, rovnako, ako aj typ výstupu, ktorý obec vydáva. Spoločnou črtou je, že súhlasný výstup, vyjadrenie, je podmienkou vykonávania danej činnosti na území obce, resp. podkladom na jej povolenie, ktoré vydáva príslušný orgán.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?