eSlužba
Povoľovanie realizácie podnikateľského zámeru na území obce

Prostredníctvom eSlužby sa obec v rôznych konaniach vyjadruje k podnikateľskej a inej činnosti, vykonávanej na jej území, a to vydávaním súhlasov, záväzných stanovísk, stanovísk alebo vyjadrení. Typy konaní nie sú ohraničené, od konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (SEIA, EIA), cez zriaďovanie škôl, udeľovanie licencie na hazardné hry až po zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Rovnako tak postup obce pri tejto činnosti je upravený rôzne, podľa toho, o aké konanie ide. Činnosti, ktoré obec posudzuje, ako aj dokumenty, ktoré sa k tomuto posudzovnaiu viažu sú upravené v predpisoch, týkajúcich sa konkrétnych konaní, rovnako, ako aj typ výstupu, ktorý obec vydáva. Spoločnou črtou je, že súhlasný výstup, vyjadrenie, je podmienkou vykonávania danej činnosti na území obce, resp. podkladom na jej povolenie, ktoré vydáva príslušný orgán.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?