eSlužba
Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydáva obec na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Prostredníctvom eSlužby sa umožňuje požiadať o vydanie tohto povolenia na základe splnenia podmienok a zaplatenia poplatku. Služba zabezpečí vygenerovanie konkrétneho povolenia na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Pred odoslaním formulára žiadosti sa overujú informácie uvedené v žiadosti s informáciami v referenčných registroch.

LEGISLATÍVA:

Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení

Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní

Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení

Príslušné VZN obce

SÚVISIACE SLUŽBY:

Platenie ostatných poplatkov

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?