eSlužba
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

eSlužba je orientovaná na zabezpečenie dokladu pre obyvateľa, že obec neeviduje voči obyvateľovi pohľadávky prostredníctvom elektronických prostriedkov. Obec pri správe daní a poplatkov poskytuje informácie daňovníkom a poplatníkom v súlade s Daňovým poriadkom (§ 53) na ich žiadosť.Predmetom vzájomných práv a povinností medzi obcou a obyvateľom, alebo iným subjektom môžu byť aj zmluvné záväzky a peňažné plnenia. O potvrdenia existencie, či neexistencie nesplateného zmluvného záväzku môže požiadať zmluvná strana, a obec v rámci všeobecných zásad občianskoprávnych vzťahov vyhovie.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?