eSlužba
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa zákona o sociálnych službách. Pre poskytnutie základného sociálneho poradenstva sa nevyžaduje zmluva ani rozhodnutie. Poskytuje sa na základe žiadosti obyvateľa, alebo na základe skutočností zistených pri komunikácii s obyvateľom, resp. pri riešení jeho spravidla komplikovanej životnej situácie. Ide o poskytovanie informácií o vhodných nástrojoch pomoci a odborných službách, ktoré sú vzhľadom na situáciu obyvateľa vhodné pri riešení životnej situácie obyvateľa. Môže ísť o sprostredkovanie informácií o službách a poskytovateľoch špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnych službách, službách a podporných nástrojoch poskytovaných obcou,  štátnou správou.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?