eSlužba
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Obec môže prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obce upraviť podmienky pre aplikáciu zníženej sadzby dane alebo ustanoviť podmienky, za ktorých je daňovník oslobodený od dane. Daňovník uplatňuje nárok na úľavu, respektíve splnenie podmienok pre oslobodenie od daňovej povinnosti prostredníctvom eSlužby elektronicky, pričom uvádza skutočnosti a prikladá dokumenty oprávňujúce na uplatnenie úľavy alebo odpustenie daňového nedoplatku.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?