eSlužba
Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa tu pracovná terapia a záujmová činnosť. Sociálna služba sa poskytuje na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktoré vydá obec.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?