eSlužba
Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná obyvateľovi,  ktorý má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s obyvateľom prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci. Potrebu poskytovania sociálnej služby preukazuje obyvateľ potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom eSlužby sa zabezpečuje prekladanie žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci spolu s príslušnými podkladmi a zaslanie návrhu zmluvy.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?