eSlužba
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

eSlužba zameraná na realizáciu základného práva obyvateľa obce a ďalších osôb na prístup k informáciám, ktoré má obec k dispozícii prostredníctvom elektronického prostredia. Zákonom sú upravené dva režimy poskytovania informácií verejnosti, jedným je zverejňovanie, kde zákon taxatívne ustanovuje minimálny rozsah povinne zverejňovaných informácií. Druhým, ktorý je predmetom tejto e-služby, je sprístupňovanie informácií na základe žiadosti. Vo všeobecnosti platí, že sprístupniť je možné akúkoľvek informáciu, ktorá nie je tajná. Tajné sú tie informácie, ktoré obsahujú osobné údaje, údaje osobnostnej povahy, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, prípadne by ich zverejnenie mohlo ohroziť bezpečnosť, zdravie, životy alebo majetkové hodnoty. Právo na informácie patrí komukoľvek za podmienky uvedenia mena, priezviska alebo obchodného mena, trvalého bydliska alebo sídla, predmetu žiadosti a spôsobu sprístupnenia v žiadosti o sprístupnenie informácie. Povinná osoba – obec vybaví žiadosť poskytnutím informácie alebo rozhodnutím v správnom konaní, ak nevyhovie žiadosti žiadateľa čo i len z časti. Za poskytnutie informácie sa považuje aj odkázanie na už zverejnenú informáciu.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?