eSlužba
Platenie miestnych daní

Prostredníctvom eSlužby sa zabezpečuje rozhranie pre platenie miestnych daní na základe oznámenia o  vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti. Na základe rozsahu základu dane resp. poplatku a príslušnej sadzby dane, resp. poplatku, v spojení s ďalšími údajmi sa vypočíta príslušná výška dane prípadne poplatku. Miestnou daňou sú daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?