eSlužba
Oznamovanie strát a nálezov

Oznamovanie strát a nálezov je právne neregulovaná služba. Občiansky zákonník v § 135 ustanovuje povinnosť toho, kto vec nájde, aby ju vydal vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, nálezca je povinný vec odovzdať orgánu štátu. Nie je celkom zrejmé, či ide o reziduum z dôb minulých, v ktorých neexistovala územná samospráva a všetky miestne orgány boli orgánmi štátu, alebo ide o úschovu zabezpečovanú štátnym orgánom, nakoľko ak sa vlastník neprihlási, vec prepadne štátu.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?