eSlužba
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny nemá oporu v právnom poriadku. Obec určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb, v mantineloch týchto pravidiel je každému umožnené slobodne sa rozhodnúť kedy bude mať prevádzkové hodiny, je pritom povinný ich zverejniť na viditeľnom mieste na prevádzkarni. Môže ísť teda len o dobrovoľnú oznamovaciu povinnosť poskytovateľa služieb alebo predajcu, v záujme budovania korektných vzťahov so spotrebiteľom.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?