eSlužba
Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov

eSlužba zabezpečuje elektronickú formu podania oznámenia o zvolaní zhromaždenia obyvateľov, ktoré je povinný zvolávateľ podľa zákona o zhromažďovacom práve doručiť obci najneskôr 5 dní vopred. Obec je  povinná informovať policajný zbor o konaní zhromaždenia aj o zakázaní zhormaždenia. O zakázaní zhormaždenia informuje obec prostredníctvom úradnej tabule.  Obec prostredníctvom úradnej tabule informuje o zvolaní zhromaždenia obyvateľov obce o ktorom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. 


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?