eSlužba
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie

Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre oznamovanie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti elektronickou formou. Ide o rozhodujúce skutočnosti pre vyrubovanie dane miestne príslušnou obcou na základe údajov uvedených v oznámení. Pri miestnych daniach sa oznámenia nepodávajú v prípade, ak nenastali zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach majúcich vplyv na výšku dane, prípadne nenastali skutočnosti, s ktorými obec v rámci všeobecne záväzného nariadenia ustanovila zníženú sadzbu danie alebo daň odpustila. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?