eSlužba
Oznamovanie o konaní dražby

eSlužba poskytuje elektronické prostriedky pre orgány vykonávajúce dražbu, aby zabezpečili informovanie verejnosti o konaní dražby majetku, nachádzajúceho sa na území obce. Obec oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli. Prostredníctvom zverejnenia na úradnej tabuli sa zabezpečuje informovanosť vlastníka majetku, ak iné prostriedky informovanosti neboli účinné a zároveň sa na základe zverejnených informácií o predmete dražby, mieste a čase konania dražby a ďalších informácií umožňuje verejnosti zúčastniť sa na dražbe majetku nachádzajúceho sa v obci.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?