eSlužba
Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Notifikačná služba nie je legislatívne upravenou službou, ide o umožnenie zaslania upozornenia na nedostatky v činnosti obce, alebo funkčnosti zariadení v jej správe. Ohlasovanie poruchy verejného osvetlenia a cestnej signalizácie slúži na predchádzanie situáciám, keď v dôsledku poruchy ostávajú neosvetlené verejné priestranstvá, prípadne neslúžia svetelné signalizačné zariadenia.


Informácie o spracúvaní osobných údajov – všeobecná časť

Právo na prístup k osobným údajom: Podľa článku 15 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o informácie a prístup k údajom, ktoré o nej obec spracúva. 

Právo na opravu osobných údajov: Podľa článku 16 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať opravu osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na vymazanie osobných údajov: Podľa článku 17 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o nej obec spracúva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa článku 18 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo požiadať obec o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Podľa článku 77 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?