eSlužba
Informovanie o špeciálnych triedach

V rámci poskytovania informácií verejnosti poskytuje obec informácie o zriadení špeciálnych tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce udeľuje súhlas na zriadenie takejto špeciálnej triedy zriaďovateľ.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?