eSlužba
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Prostredníctvom informovania  zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s územnoplánovacou dokumentáciou. Informuje o vzniku a aktivitách územnej spolupráce a partnerstiev. Informuje o nástrojoch podpory rozvoja podnikateľských aktivít potrebných pre rozvoj obce.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?