eSlužba
Informovanie o požiarnom poriadku obce

Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach, povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky, údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru, prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov, zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci, spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru, výpis z požiarneho poplachového plánu okresu, prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?