eSlužba
Informovanie o miestnom poplatku za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj je poplatok, ktorý si môže obec na svojom území ustanoviť v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzným nariadením, a to buď na celé územie, alebo len na časť svojho územia. Predmetom poplatku je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie.  Jeho sadza je stanovená obcou podľa výmery podlahovej plochy nadzemnej časti za každý aj začatý m2 a podľa druhu stavby.

Obec môže vyrubiť poplatok za rozvoj určený všeobecne záväzným nariadením prvý krát na stavbu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie od  01.11.2016, najskôr však zavedením poplatku za rozvoj všeobecne záväzným nariadením obce. Poplatková povinnosť tak vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia a to fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej ako stavebníkovi bolo stavebné povolenie vydané.

Predmetom poplatku sú konkrétne pozemné stavby, na ktoré je vydané právoplatné stavebné povolenie, s výnimkou napríklad:

-          Rodinný dom do 150 m podlahovej plochy,

-          Drobná stavba, nadstavba a prístavba do 25 m podlahovej plochy

-          Odstránenie havarijného stavu stavby,

-          Zariadenia sociálnych služieb, múzeá, knižnice a zariadenia obrany štátu alebo aj zdravotnícke zariadenia

Viac konkrétnych informácií o konkrétnych stanovených sadzbách v obci  vrátane  odkazu na prijaté všeobecne záväzné nariadenie nájdete, po zvolení si obce v selektore obcí, ak daná obec tento poplatok vyrubuje. 


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?