eSlužba
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Informovanie zahŕňa najmä vznik a zánik poplatkovej povinnosti, o tom kto je poplatník a aké sú jeho povinnosti, spôsob určovania, sadzbu a spôsob úhrady poplatku.  V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?