eSlužba
Informovanie o materských školách

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Informovanie o materských školách obsahuje najmä základné identifikačné údaje o materských školách, informácie o termínoch a miestach zápisu. Predmetom informovania sú aj podmienky prijatia, mesačnú výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt dieťaťa v materskej škole, spôsob jeho úhrady. Informácia obsahuje aj odkaz na všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa ustanovuje výška príspevku a spôsob jeho úhrady. Informovanie môže slúžiť aj na poskytovanie informácií o prekážkach v poskytovaní výchovy a vzdelávania, prázdninách a podobne.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?