eSlužba
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Informovanie zahŕňa najmä vznik a zánik daňovej povinnosti, o tom kto je daňovník a aké sú jeho daňové povinnosti, spôsob určovania dane, základ dane, sadzby dane, spôsob podania daňového priznania, tlačivá pre daňové priznanie, spôsob úhrady dane, prípadne oslobodenia od dane a alebo zníženia dane. V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti o príslušnej dani.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?