eSlužba
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Informovanie zahŕňa najmä informáciu o druhoch hracích prístrojoch, vznik a zánik daňovej povinnosti, o tom kto je daňovník a aké sú jeho daňové povinnosti, spôsob určovania dane, základ dane, sadzby dane, spôsob podania daňového priznania, tlačivá pre daňové priznanie, spôsob úhrady dane, spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie nevýherných hracích automatov a ďalšie informácie. V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti o príslušnej dani.

Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?