eSlužba
Informovanie o dani za jadrové zariadenie

Daň za jadrové zariadenia je špecifickou daňou, ktorou sa zdaňujú jadrové zariadenia, v ktorých prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia. Daňovníkom je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia. V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti o príslušnej dani.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?