eSlužba
Informovanie o dani z nehnuteľností

Daň z nehnuteľnosti je jedným z hlavných príjmov miestnej územnej samosprávy na zabezpečovanie činnosti a potrieb obyvateľov územia. Informovanie zahŕňa najmä členenie dane z nehnuteľnosti na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, vznik a zánik daňovej povinnosti, o tom kto je daňovník a aké sú jeho daňové povinnosti, spôsob určovania dane, základ dane, sadzby dane, spôsob podania daňového priznania, tlačivá pre daňové priznanie, spôsob úhrady dane  a podobne.  V rámci informácií sa identifikuje aj všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa upravujú podrobnosti o príslušnej dani.


Podanie
x

Prajete si byť odhlásený aj z UPVS?