Späť

Vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ

Združenie DEUS dňa 13.6.2018 poskytlo oficiálne vyjadrenie vo veci dodatočného sťahovania správ, v ktorom uvádza:

 

„K vzniknutej situácii pristupujeme s plnou vážnosťou. Technický problém pri sťahovaní správ z ÚPVS do IS DCOM sa za obdobie november 2017 až máj 2018 dotkol 0,5 % správ. Zvyšných 99,5 % správ bolo stiahnutých korektne. Problém sme odstránili a v systéme momentálne neevidujeme žiadne nové upozornenia v tejto veci.

 

Dôvodom nesťahovania správ bolo enormné a vopred nepredpokladané preťaženie komunikačného rozhrania medzi IS DCOM a ÚPVS, dôsledkom čoho bolo, že niektoré elektronické správy neboli stiahnuté do IS DCOM. Pre tieto nestiahnuté správy sa automaticky spúšťa samostatný proces, ktorý sa ich mimo bežného procesu snaží opätovne stiahnuť. Neobvyklou kombináciou technických chýb neboli tieto správy dodatočne stiahnuté, a súčasne aj monitoring tohto procesu nepracoval korektne.

 

Nepredvídateľné technické výpadky sú žiaľ súčasťou prevádzky akýchkoľvek informačných systémov, a preto je potrebná aktívna podpora a poskytovanie súčinnosti ich používateľom. Po zistení tohto problému sme proaktívne kontaktovali všetky dotknuté obce a mestá, a poskytli im podporu a právnu pomoc. Tento objektívny stav sme prediskutovali s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý potvrdil možnosť aplikácie neúčinnosti doručenia elektronickej úradnej správy v zmysle zákona o eGovernmente. Na základe uvedeného sme dotknutým obciam a mestám vypracovali návrh na určenie neúčinnosti doručenia elektronickej úradnej správy, poskytli sme im podrobný návod ako ho podať, a zároveň sme pre tento proces zabezpečili potrebné podklady. Okrem uvedeného, CallCentrum DCOM aktívne komunikovalo s dotknutými obcami a mestami v tejto veci.

 

Máme za to, že DEUS svojim používateľom systému poskytol maximálnu súčinnosť pri náprave vzniknutého stavu. Naďalej sme všetkým obciam a mestám využívajúcich IS DCOM k dispozícii, a môžu sa na nás kedykoľvek obrátiť.

 

Na záver si dovoľujeme dodať, že DEUS otvoril rokovanie s konzorciom dodávateľov vo veci ich zodpovednosti za túto situáciu.“

 

Vyjadrenie bolo dňa 14.6.2018 doplnené o nasledovné informácie:

 

„Ako sme už uviedli, k vzniknutej situácii pristupujeme s plnou vážnosťou a aj naďalej budeme obciam a mestám poskytovať plnú podporu.

 

Na otázku prečo sa na uvedené prišlo až s odstupom času uvádzame:

V dôsledku enormného a nepredpokladaného preťaženia komunikačného rozhrania medzi IS DCOM a ÚPVS systém niektoré správy preberal a niektoré naopak nepreberal, v dôsledku čoho sa ale navonok javil ako funkčný.

 

Podľa aktuálnej komunikácie s dotknutými obcami a mestami je potrebné uviesť, že ide o 4 dodatočne stiahnuté správy, kde bolo potrebné konať v tejto súvislosti.

 

Na tomto mieste je potrebné poukázať na skutočnosť, že IS DCOM k dnešnému dňu prebral viac ako 675 tisíc elektronických úradných správ.“